Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту
Дослідницькі статті
Опубліковано: 2018-02-20

Обґрунтування критеріїв обмеженою осудності у осіб, які скоїли кримінальні сексуальні правопорушення

Київський державний університет імені Тараса Шевченка; Київський міський Центр судово-психіатричної експертизи
судово-психіатрична оцінка обмежена осудність сексуальні злочини порушення сексуального потягу

Анотація

У статті наведені результати наукового дослідження, виконаного у рамках докторської дисертації «Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підгунті». Для досягнення мети дослідження автором було проаналізовано 279 випадків судово-психіатричних експертиз відносно підекспертних, якi скоїли правопорушення на сексуальному грунтi та знаходилися на судово-психіатричній експертизi в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи з 2001р. по 2015р(15 рокiв). З метою визначення взаємозв’язку між ступенем порушення можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та вирішенням експертних питань автором з групи – “осудних” – емпірично була виділена група –“обмежено осудних” , яка була сформована штучно, виходячи з вітчизняної концепції “обмеженої осудності”. Встановлено, що виявлені соцiально-демографiчнi та клiничнi особливостi при даному науковому дослидженнi можуть бути викоростанi для визначення критерiiв «обмеженої осудностi» при судово-психiатричнiй оцiнцi осiб, якi скоїли кримiнальнi правопорушення на сексуальному грунтi.

Актуальність

За узагальненими світовими даними, кількість лише зафіксованих сексуальних деліктів зросла в останні десятиріччя удвічі 1,2,3. Дані МВС України за останні роки підтверджують стабільно високий рівень цього виду злочинності в нашій країні. Так, за даними Департаменту інформаційних технологій МВС України, збільшення кількості зґвалтувань (та замахів) становить 0,2 % на рік, збільшення числа осіб, визнаних потерпілими від зґвалтувань (та замахів) становить 1,5 % 4. Відносно невисокий відсоток сексуальних деліктів в загальній кількості здійснюваних правопорушень може бути пояснений високим рівнем латентності в цій сфері. На думку Старовича З., співвідношення зареєстрованих і фактичних випадків сексуальних правопорушень коливаєтьсявід 1:15 до 1:85 5, а за даними інших авторів, латентність зґвалтувань перевищує 90 % 6,7. Серед чинників ризику скоєння злочинів сексуального характеру, загальних для всіх категорій правопорушників, прийнято виділяти індивідуальні (соціально-демографічні – стать, вік, соціально-економічний статус, історія насильства, вживання алкоголю і наркотичних речовин, наявність психічних захворювань, а також дитячого травматичного досвіду), так і загальні для популяції (частий прояв насильства в даній культурі) 8.Як відомо, сексуальна поведінка є наслідком інтеграції соціальних, психологічних, соціально-психологічних, біологічних чинників, і сексуальний делікт, будучи одним з видів порушення поведінки, також відбиває різні рівні взаємодії особистості і середовища. За даними Лукаш А.С. (2007), детермінанти зґвалтувань містяться загалом на макро-, мікро- та індивідуальному рівнях . На індивідуальному рівні превалюючими є соціальні чинники з обов’язковим урахуванням біологічних і психологічних. Вони концентруються в конкретній життєвій ситуації вчинення зґвалтування як об’єктивно-суб’єктивному утворенні. Їх видами є непередбачена, побутово-родинна, штучна, криміногенно-пролонгована й віктимологічно-криміногенна конкретна життєва ситуація 9.

До останнього часу не розроблено чiтких критерiїв судово-психiатричної оцiнки психiчних розладiв у осiб, якi скоїли сексуальнi правопорушення, зокрема критерiiв “обмеженої осудностi”. Не завжди враховується той факт, що сексуальна поведiнка є результатом інтеграції соцiальних, психологiчних, соцiально-психологiчних, бiологiчних факторів та сексуальний делiкт, який є одним з видiв порушення поведiнки, також вiдображає рiзнi рiвнi взаємодії особистостi та середовища.

Виходячи з цього комплексне дослiдження осiб, об”єднаних загальною ознакою-наявнiстю елемента агресiї в структурi сексуальної протиправної поведінки являeться актуальним та своєчасним для виявлення чітких критерiiв оцінки їх психiчного стану. Це може посприяти в розкриттi механiзмiв СНД, а тако уточненню шляхiв профілактики повторних СНД.

Мета роботи. На основі дослідження клініко-патопсихологічних, соціально-демографічних закономірностей протікання психічних розладів, застосовуючи метод ситуаційного аналізу розробити критерii судово-психiатричноїоцiнки, з виділенням групи ‘‘обмежено осудних” та критерії призначення примусових заходів медичного характеру.

Об’єкт дослідження. Психічні та поведінкові розлади у осiб, які скоїли злочини на сексуальному грунтi.

Методи та матеріали

Дослідження ґрунтується на основі аналізу суцільної вибірки з підекспертних, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті та знаходилися на судово-психіатричній експертизі в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи з 2001 р. по 2015 р. (протягом 15 років), на 2017 рік досліджено 279 підекспертних.

З метою визначення взаємозв’язку між ступенем порушення можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та вирішенням експертних питань, усі спостереження були розподілені на 2 групи порівняння:1 група – 270 спостереження: підекспертні, визнані «осудними»; 2 група – 9 спостережень: підекспертні, визнані «неосудними». З 1-ої групи – “осудних” – емпірично була виділена 3 група –“обмежено осудних” – 90 спостережень, ця група була сформована штучно, виходячи з концепції “обмеженої осудності”.

Результати та їх обговорення

Концепція обмеженої осудності базується на системному підході до поняття “обмежена осудність”, який розроблявся в українській судовій психіатрії В.Б. Первомайським та методологічній позиції “особистість-діяльність” Ф.В. Кондратьєва Вітчизняна концепція обмеженої осудності базується на доведеній позиції нерозривної, генетичної єдності свідомості і діяльності. Відповідно до цього будь-який психічний розлад проявляється через діяльність особи в мікро- та макросоціумі, де лишаються відповідні відбитки.. Дослідження соціуму, або кримінальної ситуації в нашому випадку, стає таким чином обов’язковим. Ступінь тяжкості психічного розладу, таким чином, встановлюється через відбиття його в певних елементах кримінальної дії. У випадку відсутності психічного розладу приймається рішення про здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними на період скоєння суспільно небезпечного діяння, а у випадку наявності тяжкого психічного розладу на період скоєння злочину — рішення про нездатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними на цей проміжок часу.

Серед досліджених переважали (p<0,0001) чоловіки – 96,7% та відповідно жінки – 3,3%. Середній вік досліджених – 35,6±2 р.

З аналізу наведених даних свідчить, що частіше до кримінальної відповідальності притягувалися особи віком 20-29 років – 38,9% досліджених, на другому місці за частотою особи віком 30-39 років – 34,5% досліджених, на третьому місці особи віком 40-49 років – 17,8%. Серед відібраних підекспертних переважали особи з середньою спеціальною освітою – 33,3% , на другому та третьому місцях відповідно за кількістю особи з неповною середньою – 25,6% та із середньою освітою – 22,2%, особи з вищою освітою спостерігалися лише в 13,3%.

Серед дослідженого контингенту переважали неодружені особи – 46,7% . У групі осудних достовірно (p≤0,05) в порівнянні з іншими групами переважали розлучені особи – 50%.

За характером СНД в 50% спостерігалося згвалтування,в 45% -розбещення та сексуальний контакт з малолiтнiми, 5%-iншi злочини проти статевої недоторканостi.

За особливостями реалізації СНД підекспертні розподілялися наступним чином: в 74,4% випадків обвинувачені на період скоєння інкримінованих діянь знаходилися в тверезому стані, в 25,6% випадків – в стані алкогольного сп’яніння. В 93,3% кримінальні дії було скоєно одноособово, в 6,7% в групі.

В 57,8% спостерігалося ситуаційне вирішення СНД, в 42,2% – СНД було сплановано раніше.

В групі “обмежено осудних” в порівнянні з групою «осудних» достовірно переважали підекспертні, у яких спостерігалась психопатологічна мотивацiя-порушення сексуального потягу у вигляди парафiлii- агресивно-насильницька, яка сполучалася з задаволенням викривленого сексуального потягу (p<0,002).В групі осудних в порівнянні з групою «обмежено осудних» достовірно переважали підекспертні з корисливою (p<0,001), агресивною (p<0,002), корисно-насильницькою (p<0,02) мотивацією.

В групі «обмежено осудних» за діагнозом – в 62,2% спостерігалося Резидуально-органiчне ураження головного мозку з емоцiйно-вольовими порушеннями, що сполучалося з викривленим сексуальним потягом(педофiлiя, раптофiлiя,ексгiбiционiзм,садизм), що достовірно переважало (p<0,0001) даний показник в порівнянні з групою «неосудних», та в 27,8% було встановлено діагноз – Розлад особистостi(психопатiя), що сполучався з викривленим сексуальним потягом (педофiлiя, раптофiлiя,ексгiбiционiзм,садизм), що достовірно переважало (p<0,0001) відповідний показник у групах «неосудних» та «осудних» (p<0,02),в 10%-спостерігалася Олiгофренiя легкого ступеню з емоцiйно-вольовими порушеннями, яка сполучалася з викривленим сексуальним потягом (педофiлiя, раптофiлiя, геронтофiлiя,садизм).

Експертна оцінка непсихотичних психічних розладів залежить від ступеня вираженості таких розладів, у поєднанні з наявністю чи відсутністю інших клінічних, соціальних, ситуаційних факторів і вимагає урахування сукупності чинників в межах «актуального психічного стану» особи на період суспільно небезпечного діяння і на період судово-психіатричної експертизи.

При цьому слід зазначити, що складною є експертна оцінка тих випадків, коли розлади сексуального потягу виникли при розладах особистості (психопатіях) або є самостійним видом психічної патології. У цих випадках необхідною є як психіатрична оцінка стану особи, так і аналіз власно сексуальних порушень, що вимагає комплексної експертизи за участю психіатра і сексопатолога. При цьому основна увага приділяється синдромологічній картині самих розладів сексуального потягу 10.

Встановлено, що у 72 % осіб, що вчинили зґвалтування, діагностуються ті або інші психічні аномалії 11, тобто у ряді випадків розлади потягів виникають на тлі інших психічних розладів: шизофренії, психопатії, розумової відсталості, органічних уражень головного мозку різного походження 12-14. Зважаючи на це, дослідження причин та мотивації зґвалтувань, що вчиняються особами з психічними розладами, механізмів формування девіантної сексуальної поведінки, що призводить до зґвалтування, вдосконалення методів діагностики та корекції є актуальним завданням. При цьому перш за все необхідним є виявлення основного, ведучого психічного захворювання, оцінка його вираженості, здатності особи, що страждає на це захворювання, усвідомлювати характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними. Тобто мова йде про встановлення осудності, обмеженої осудності чи неосудності таких хворих 15.

Сексуальні перверсії (збочення) в осіб з психічними аномаліями формуються під впливом різних чинників – генетичних, ендокринних, неврогенних і психофізіологічних. При психічних аномаліях порушується ієрархізованість мотивів статевого акту, відбувається блокування соціально-обумовлених мотивів (наприклад, комунікаційних). Сексуальні перверсії розвиваються далеко не у всіх осіб з розладами психіки, що пояснюється наявністю або відсутністю певних передумов 14.

Психічні аномалії, починаючи з перших років життя людини, можуть перешкоджати виникненню і розвитку адекватних статево-ролевих установок, усвідомленню себе в якості рівноправного і рівноцінного учасника сексуальних стосунків 15, 16. Так, психопатії і наслідки черепно-мозкових травм здатні сформувати відчуття своєї сексуальної неповноцінності, недостатності. Більше того, в ранньому віці, наприклад, у дітей чоловічої статі можуть бути закладені основи суб’єктивно-спотвореного сприйняття жінки, як загрозливої, руйнівної сили. В силу цього у дорослому житті чоловік в стосунках з представницями протилежної статі починає займати оборонну позицію, де кращий спосіб захисту – напад. Цим пояснюють ті факти, що багато зґвалтувань, що здійснюють злочинці з психічними аномаліями, супроводжуються жорстоким побиттям і знущаннями 17.

Як відомо, парафіліямі визнаються зміни сексуального потягу, якщо вони включають «незвичайні предмети чи вчинки» і/або «якщо індивід поступає у відповідності з цими потягами або випробовує значний дистрес через них» 18. Введення в психіатрію терміну «парафілія» було обумовлене необхідністю акцентувати увагу на медичних аспектах девіантного сексуального потягу на противагу моральній оцінці, яку несли в собі поняття «збочення», «відхилення», «перверсія» тощо, оскільки будь-яка класифікація парафілій віддзеркалює пануючі в суспільстві уявлення про нормальну сексуальну поведінку і сексуальну поведінку, що відхиляється 19. У Діагностичному і статистичному керівництві по психічним захворюванням (DSM-IV, 1994) загальними для всіх парафілій є два критерії 20: А. Існування на протязі не менш 6 місяців інтенсивних сексуально збуджуючих фантазій, сексуальних потягів або поведінки, що періодично повторюються; Б. Фантазія, сексуальні потяги або поведінка викликають клінічно значущий дистрес або порушення в у соціальній, професійній або інших важливих областях функціонування. В даному визначенні підкреслюється важливість обох клінічних компонентів парафілій – ідеаторного і поведінкового.

Невизначеність, дискусійність, суперечливість наукових поглядів щодо поняття «парафілія», ««збочення», «відхилення», «перверсія» тощо, неможливість та суб'єктивність окремого урахування проявів цих феноменів окремо від наявного психічного розладу (або поряд з ним), неможливість співставлення цих феноменів зі здатністю особи усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними не дають можливості науково обгрунтованого окремого виділення (в експертних висновках) та окремого урахування цих понять щодо здатності особи усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними. З цієї причини експертне значення має психічний стан особи, актуальний на момент здійснення протиправного діяння.

Безпосередня реалізація високої агресивності в осіб з патологією сексуального потягу протікає на рівні потреби – як реалізація потягу, що припускає агресивний спосіб задоволення статевої потреби. Реалізація потреби полегшується відсутністю особистісних структур, здатних здійснювати бар’єрний влив по відношенню до патологічному потягу. Навпаки, самосприйняття патологічного потягу викликає певне і ціннісне відношення до сексуальної агресії, що також сприяє здійсненню злочинних дій 21.

Як відомо, характерною особливістю агресивних злочинів, що здійснюють особи з психічними аномаліями, на відміну від психічно здорових, є недостатність регуляторного впливу на поведінку системи цінностей, здатних долати диспозиційну, ситуативну і потребнісну логіку поведінки. З цим пов’язана й інша їх особливість: більший вплив, ніж у здорових осіб, ситуативних чинників на формування мотивації кримінальної агресії. Для осіб з психічними аномаліями більш характерні безпосередні форми реагування на незначні ситуаційні впливи. Навіть при невисокій їх особистісній агресивності несформованість ціннісних регуляторних механізмів легко виявляється в агресивній поведінці під впливом різних чинників.

Тому вирішення експертного питання щодо істотного впливу наявних у підекспертного психічних розладів непсихотичного рівня на його здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними під час скоєння злочину (тобто питання про обмежену осудність), потребує, по-перше, ієрархічно пов'язаного розподілення сукупності критеріїв, що є необхідними для використання; по-друге — певного алгоритму експертних дій щодо пошуку, виділення, дослідження та узагальнення таких критеріїв в наданих на експертизу об'єктах дослідження, за допомогою яких буде можливо доказово обгрунтувати відповідний експертний висновок. Вищезазначені критерії «обмеженої осудності» розроблялися проф. В.Б. Первомайським 22 ,автор являється послідовником та ученицею останнього.

Але зміст описаних критеріїв відрізняється від раніше описаних, що і є , новизною даного дослідження.

Сукупність експертних критеріїв щодо обмеженої осудності у осіб,які скоїли кримінальні сексуальні правопорушення та їх ієрархічне розподілення може бути представлено наступним чином:

  1. Загальні (нормативно правові) критерії.
    • Наявність в особи психічного розладу непсихотичного рівня (такого, що не сягає рівня тяжкого психічного розладу у відповідності зі ст. 1 Закону України «Про психіатричну допомогу») на період скоєння суспільно- небезпечного діяння;
    • Наявність в особи психічного розладу непсихотичного рівня, у зв'язку з чим особа «під час вчинення злочину... не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними»(ст. 20 КК України).
  2. Спеціальні (клініко-соціальні) критерії.
    1. Клінічні - статичні та динамічні характеристики психічного розладу як на період юридично значущої події (період скоєння злочину), так і на період, що передував цьому; тобто оцінка ступеня вираженості психічного розладу на період скоєння злочину, а також дані (відповідна об'єктивна та суб'єктивна інформація) щодо проявів психічного розладу до скоєння злочину, особливо в період часу, що безпосередньо передував цьому. Важливими є особливості виникнення та плину психічного розладу, частота декомпенсацій (про що свідчать, у тому числі, звернення до медичних закладів, спеціалістів тощо), наявність ускладнень, коморбідних розладів — психічних, неврологічних, соматичних. Наявність коморбідних психічних розладів означає наявність додаткових психопатологічних порушень у іншій психічній сфері, окрім основного психічного роз ладу (наприклад, наявність у особи з органічним психічним розладом або з розладом особистості, сексуальних перверсій, синдромально окреслених емоційних розладів, зумовлених тривалою психогенно-травмуючою ситуацією у період часу, що передував періоду злочину.
    2. Соціальні - характеризують рівень соціальної адаптації (відношення з близькими, знайомими, професійні досягнення, особистісні характеристики (інтереси, цінності, спрямованість тощо).

Наявність станів залежності потребує окремої оцінки. Стани хімічної залежності (сформовані і такі, що формуються), які пов'язані з вживання психоактивних речовин (ПАР) можуть ускладнювати, затінювати (виходячи на перший план), впливати на прояви (тобто виступати патопластичним фактором) основного психічного розладу; провокувати, полегшувати, визначати здійснення злочину. Стани нехімічної залежності — ігрової, комп'ютерної тощо — можуть впливати на психічний стан правопорушника, обумовлюючи певні вегетативні, емоційні, поведінкові зміни і також впливати на прояви основного психічного розладу, провокувати та визначати мотивування протиправних дій для задоволення своїх потреб. При цьому слід пам'ятати, що згідно з нормами закону, вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів (п. 13 ч. 1 ст. 67 КК України) є обставиною, яка обтяжує покарання (без урахування віку особи).

Тобто сам факт вживання ПАР (в межах стану залежності чи епізодично) і вчинення злочину в стані інтоксикації, що пов'язана з вживанням ПАР, не може бути використаний експертом для обгрунтування «обмеженої осудності». Лише вплив залежного стану (сформованого чи такого, що формуєгься) на прояви основного психічного розладу з ускладненням, зміною його перебігу може бути прийнято до уваги при мотивуванні експертних висновків щодо «обмеженої осудності».

Ill група критеріїв експертної оцінки відповідає психологічному критерію «обмеженої осудності» у частині висвітлення та обґрунтування істотності (суттєвості) впливу наявного психічного розладу на здатність особи усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними в певний проміжок часу на період скоєння суспільно- небезпечного діяння.

Таким чином, наявність І та II груп критеріїв є обов'язковою умовою для імовірної можливості експертного висновку щодо «обмеженої осудності», тобто предиспонуючим фактором; а наявність III групи критеріїв є обов'язковою умовою реалізації цієї можливості, тобто є вирішальним фактором.

Висновок

Запропонована ієрархічна структура критеріїв «обмеженої осудності» буде сприяти стандартизації експертної оцінки непсихотичних психічних розладів у осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному грунті.

Додаткова інформація

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Як цитувати

1.
Kozerackaya E. Обґрунтування критеріїв обмеженою осудності у осіб, які скоїли кримінальні сексуальні правопорушення. PMGP [інтернет]. 20, Лютий 2018 [цит. за 04, Грудень 2022];3(1):e030197. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/97